IΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


Η "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση" αποτελείται από ομάδες που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, ενώ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν τους κάτωθι σκοπούς :
1. Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει κανείς ελεύθερα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του.
2. Την αλληλογνωριμία των ατόμων που διαπνέονται από μεταφυσικές ανησυχίες.
3. Την κατάκτηση του σεβασμού στις διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των ερευνητών.
4. Την ορθή πληροφόρηση του κοινού για τις μεταφυσικές έννοιες και πρακτικές.
5. Την ανάπτυξη, μέσω της φιλοσοφικής πρακτικής, των ανθρωπίνων αρετών και σχέσεων
6.Την συμπαράσταση στον συνάνθρωπο και την βελτίωση των συνθηκών ζωής σε όλο τον πλανήτη.


FOUNDING DECLARATION


FOUNDING DECLARATION OF THE “MOVEMENT OF PHILOSOPHICAL AND METAPHYSICAL GROUPS FOR FREE SPIRITUAL EXPRESSION” (M.P.M.G.F.S.E.)


The Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression consists of groups that maintain their independence
while joining forces to achieve the following aims:
1. To protect the right of expressing their views and beliefs freely.

2. To meet and maintain connection with other people concerned with metaphysical questions.
3. To establish respect to the differing perceptions among researchers.

4. To disseminate correct information to the public (provide education to the public) regarding metaphysical concepts and practices.


5. To develop via the philosophical practice, of both the human virtues and relationships.

6. To express solidarity to other humans and to improve their living conditions around the world.Προς όλες τις Φιλοσοφικές και Μεταφυσικές ΟμάδεςΑγαπητοί φίλοι,
Είναι κοινή διαπίστωση στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι με φιλοσοφικές και μεταφυσικές ανησυχίες, στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, αναζητούν να βρούν το νόημα που η καθημερινότητα τους έχει στερήσει. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ατόμων (κυρίως νέοι) να αναζητούν και να ακολουθούν διάφορα πνευματικά μονοπάτια και ομάδες που τα μέλη τους έχουν ως σκοπό την αυτοβελτίωση αλλά και την επικοινωνία και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μακριά από κάθε προκατάληψη φυλής, χρώματος και θρησκείας. Στοχεύουν επί πλέον στην ανάπτυξη των πνευματικών αξιών, όπως αυτές δόθηκαν από αγίους, μύστες και φιλοσόφους μέσα στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας, για την ευδαιμονία ολόκληρου του πλανήτη.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Ομάδες σκεπτόμενων ανθρώπων, που χωρίς καμιά απολύτως πρόθεση ατομικής προβολής ή συμφέροντος, εργάζονται σιωπηλά και συστηματικά για την ευόδωση του σκοπού αυτού. Στην ανιδιοτελή προσπάθειά τους όμως αυτή, συχνά συναντούν εμπόδια από έλλειψη κατανόησης, από άγνοια, αλλά και από μια διάθεση περιθωριοποίησης και ένταξής τους στην ίδια μοίρα με αντικοινωνικές ομάδες ατόμων που υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Η ανάγκη να υπάρξει ορθή πληροφόρηση έγινε αφορμή από τον Δεκέμβριο του 1995, αντιπρόσωποι από 25 μέχρι σήμερα τέτοιες ομάδες να συνασπιστούν με τήν ονομασία "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για την Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση". Άμεσοι στόχοι η ανταλλαγή απόψεων και η οργάνωση προς το τέλος του 1996 ενός ανοικτού Συμποσίου, σε κεντρική αίθουσα διαλέξεων της Αθήνας, με θέμα : "Πνευματική Αναζήτηση στο Κατώφλι της Τρίτης Χιλιετίας". Το Συνέδριο αυτό, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να προηγηθούν και να ακολουθήσουν, στοχεύουν να καταστήσουν γνωστή την ύπαρξη και το έργο των φιλοσοφικών και μεταφυσικών ομάδων, πέρα από κάθε σκόπιμη ή μη διαστρεύλωση.
Η "Κίνηση" αποτελείται από ομάδες εργασίας και δεν έχει προεδρείο ή κάποια ιεραρχία, γιατί δεν αποσκοπεί στην προβολή ατόμων ή ομάδων, αλλά στην ισότιμη και ανιδιοτελή υπηρεσία. Θέλει να προσφέρει στο σύγχρονο αναζητητή τη σωστή ενημέρωση, ούτως ώστε, χωρίς φόβο και προκαταλήψη να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το Εσωτερικό Μονοπάτι που ταιριάζει καλύτερα στην ψυχοσύνθεσή του.
Η "Κίνηση" είναι ανοικτή σε κάθε άτομο ή ομάδα ανθρώπων που συμμερίζονται αυτή τη νοοτροπία και αρνούνται την προπαγάντα, τον προσηλυτισμό και τη φανατική μισαλλοδοξία. Στις εργασίες της "Κίνησης" κανείς δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν για τίποτα. Όλες οι θέσεις, οι πίστεις και οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να φιλοσοφεί, να πιστεύει και να εκφράζεται όπως εκείνος νομίζει και απαιτεί το δικαίωμά του αυτό να μην το παραβιάζει κανείς. Απαιτεί τον σεβασμό και να μη γίνεται στόχος κακόβουλης και συκοφαντικής κριτικής.
Οι συμμετέχοντες στην "Κίνηση" πιστεύουν στην ανάγκη κοινής δράσης και υπεύθυνης συμμετοχής στις εξελικτικές διαδικασίες . Ο καθένας προσφέρει, όπου μπορεί και όπως μπορεί για το κοινό καλό.

Αθήνα Νοέμβριος 1996


TO ALL PHILOSOPHICAL AND METAPHISICAL GROUPS


Dear Friends,

In the advent of the third millennium, it is a common realization that increasingly more people with philosophical and metaphysical concerns, in our country as well as worldwide, seek to identify the meaning of life that the daily concerns have deprived them. This trend has resulted in many people (mainly youth) to seek, identify and experience/follow various spiritual paths and groups whose memberships are preoccupied with self improvement, communication with and assistance of other humans, clear of any bias based on race, colour and religion. Further, these groups aim at the development of spiritual values, as given by saints, mystics and philosophers in the long history of humanity, for the prosperity of the entire planet.

In Greece today, there are many groups of thoughtful people who silently work systematically for the success of this goal, without any personal intention of individual gain or personal distinction. However their unconditional efforts are often hampered by the lack of understanding because of ignorance as well as because of the disposition of certain people to marginalize them and integrate them or put them on the same level with antisocial groups that exist and will always exist in all human societies.

In December 1995, the need for accurate information has inspired representatives of 25 groups to form a coalition with the name “Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression”. The aims of this coalition were to facilitate view exchange and to organize an open symposium towards the end of 1996. The symposium was on the theme of "Spiritual Search in the third millennium" and it was staged in a lecture hall in central Athens. This symposium and other events planned to precede and follow it, aimed to publicize the existence and work of the Philosophical and Metaphysical groups, without any deliberate or otherwise misrepresentation.

The "Movement" consists of working groups and has no executives or some form of hierarchy because it does not intend the promotion of individuals or groups, but the provision of equal value work and unconditional service. It intends to provide the modern seeker the right information so that he can choose freely the spiritual path best suited to his psyche, without fear and prejudice.

The "Movement" is open to any individual or group of people who share this culture and refuse propaganda in proselytism and fanatical intolerance. In the working of the "Movement" nobody is trying to convince anyone about anything. All positions, beliefs and opinions are respected. Someone is free to philosophize, to believe, to express his thoughts and he is entitled that his right is not to be violated. He demands respect and not to be targeted maliciously as well as to suffer slanderous criticism.

Participants in the "Movement" believe in the need for collective action and responsible participation in the administrative proceedings. Everyone provides what he may and what he is able to for the common good.

Athens, November 1996


Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

WE CAN SAVE THE PLANETThe survival of Humanity on this planet is at Tipping Point.Our collective intention must be to save the planet encompassing all of life and nature,This Earth can be saved for Humankind only if people are prepared to live with Nature rather than upon Nature ."Yes We Can Save The Planet" is a a call not only to our intellect, our comprehension and reasoning power, but also to the driving force of our underlying spirituality, our ability to care for others, for other forms of life, for the Earth as our home and responsibility.

The vision of Save The Planet is to contribute towards the creation of a Planetary Peace Culture looking to life and common humanism as the core values for a sustainable society.

During the last few decades, a radical change has occurred in humanity's awareness of itself. In simple terms, we have, over the millennia, translated ourselves from "oneness to aloneness".

The truth is that all life on the planet is connected. This newly acquired state of aloneness and alienation causes considerable discomfort. this initiative attempts to understand what we have become and illuminates our future potential.

Humankind has reached a state of development in which old modes of thinking and behaving threaten to destroy our planet. This is becoming patently obvious to people of all political and religious persuasions. We are living through a global crisis in which only a profound revolution can save us from total self-destruction. Those of us who are dedicated to the preservation of life must play a prominent part in this revolution, which calls for a substantial change in our manner of thinking.

On social, environmental and health fronts we are confronting a critical transition. We are facing the results of an epistemology which focuses on material and rational values, human supremacy and competition for domination. Will this transition be into chaos and destruction or will it be into the new paradigm based on spiritual, ecological connectedness and cooperation.

Save The Planet aims to contribute towards this next great global step - The Final Frontier, acknowledging the common ground of humanity and its connectedness with all life.

Save The Planet is an Initiative which aims to create a global alliance of individuals and organizations dedicated to building a world of peace in which we all live in freedom, harmony, cooperation and co-prosperity.

We have come together as concerned Global citizens realizing that with increasing Global population requiring more and more resources with tremendous inequality of distribution our planet is reaching breaking point in terms of economic and ecological crises.

This is having profound social and cultural effects. We require urgent ecological, social, economic and political solutions to problems which affect billions of people if we are to survive sustainably.

Save The Planet calls for spiritual, ecological and holistic world views, derived from perceptions of connectedness and interdependence.
The essence of a sustainable future lies in the quality of the individual and their positive contribution to society. Optimization of health and lifestyle for every person is the key to our future.
Will you register your ownership of the Planet by signing our petition , that we may widely promulgate this message in order to take action to Save The Planet


http://www.gopetition.com/petitions/s...

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

ΗΜΕΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 10/5/2009


Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος εορτασμός-συνάντηση της "Ημέρας Ενότητας", που διοργάνωσε η Κίνηση στον φιλόξενο "Ακρόκοσμο", στη Βάρκιζα.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις θεματικές ομάδες εργασίας, που αφορούσαν την εκπαίδευση, το περιβάλλον και τον εθελοντισμό. Υπήρξε ζωντανή επικοινωνία και κατατέθηκαν σημαντικές προτάσεις. Από την όλη ενέργεια και ενθουσιασμό των παρευρισκομένων έγινε σαφής η ανάγκη άμεσης συμμετοχής των πνευματικών ανθρώπων στην αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. Η συνέχεια αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Πιό συγκεκριμένα από την ομάδα εργασίας για την οικολογία και το περιβάλλον:

Συντονισμός : Α.Παπαδομιχελάκη, Δ. Μπούρα.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν σκέψεις, ιδέες, και ερωτηματικά σχετικά με το θέμα . Δεν βγήκαν συμπεράσματα και δεν αποφασίστηκαν συγκεκριμένα βήματα δράσης. Αυτό θα είναι το θέμα της επόμενης συνάντησης.

Τα θέματα που αναφέρθηκαν καταγράφονται παρακάτω χωρίς κρίση/αξιολόγηση.

 • Περιβαλλοντική κρίση ως βασικός παράγοντας επιτάχυνσης της αφύπνισης.
 • Συνολική προσέγγιση της δικής μας ομάδας θα έχει ως αφετηρία την Συνειδητότητα της Ενότητας
  • Πόσοι όμως δέχονται την ιδέα της ενότητας; Στην αρχή χρειάζεται προσοχή στην επικοινωνία.
  • Κίνητρο δράσης η αγάπη ( «είμαστε ένα»), αντί του φόβου ( «θα καταστραφούμε»).
 • Ξεκινάμε από το τι κάνουμε εμείς ατομικά στην καθημερινότητά μας.
 • Πολλοί τομείς δράσης – ( καθαριότητα χώρων και ακτών, λύματα, κοπή δένδρων, κυνήγι κλπ) ποιούς θα επιλέξουμε;
 • Χρειάζεται να γίνει ένας φορέας, που στην συνέχεια θα συνεργαστεί με υπάρχοντες φορείς και οργανώσεις. Να στελεχώσουμε τις ομάδες δράσεις με ειδικούς ( π.χ δικηγόρο, δημοσιογράφο κ.λ.π.)
 • Χρειάζεται να πληροφορηθούμε για τα περιβαλλοντικά θέματα και να γνωρίζουμε ποιά έχουν τοπικές και ποιά παγκόσμιες συνέπειες ( π.χ καθαρισμός πάρκου σε σχέση με εκπομπή ρύπων)
 • Εθελοντική δράση και θετική ενημέρωση, αντί για καταγγελία.
 • Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Μ.Μ.Ε. για να εξαπλώσουμε το μήνυμα στον ευρύτερο πληθυσμό;
 • Να κάνουμε φυλλάδια για κάθε τομέα δράσης.
 • Να ενημερώσουμε τα σχολεία.
Σύνοψη της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση

Α. Εισαγωγή-γνωριμία (15λεπτά)

- Καλωσόρισμα

- Μοιράστηκαν έντυπα προς συμπλήρωση των στοιχείων.

- Σύντομη παρουσίαση των μελών

Β. Σύντομες εισαγωγές

1)Τεό Βολχάουπ

- Η εκπαίδευση σήμερα. Πιθανές δράσεις μιας ομάδας εκπαίδευσης.
Πραγματικός σκοπός της εκπαίδευσης, η ενεργοποίηση του Θείου Κέντρου εντός του ατόμου, ώστε να μπορεί να αντλεί παροχές για την ανέλιξή του σε όλους τους τομείς.

2) Κώστας Δούκας

3) Γιώργος Κλειδαράς

4) Στέφανος Τσιρίκος

Γ. Κυρίως εργασία: (25λεπτά)

1) Ερωτήσεις, καταιγισμός ιδεών και καταγραφή τους σε πίνακα

- Ποιά τα πλεονεκτήματα του παρόντος εκπαιδευτικού συστήματος; (Παράδοση)

- Ποιά τα μειονεκτήματα;(Ρομπότ, πανομοιότυπα)

- Ποιές ευκαιρίες διαβλέπουμε στην παρούσα εποχή, που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε προς όφελος; (Τεχνολογία)

- Ποιες απειλές διαφαίνονται αν συνεχιστεί η παρούσα πορεία; (Τεχνοκρατισμός, μη ανθρωποκεντρισμός)

- Τι λείπει και θα έπρεπε να προστεθεί; (Εκπαίδευση προς την Πνευματικότητα, εξεύρεση των ταλέντων και του προσωπικού σκοπού ζωής του ατόμου, αξιοποίηση των ομάδων εκπαίδευσης, η δια βίου μάθηση)

- Να εξαλειφθεί; (Αυταρχισμός, όρια στη γνώση, ομοιομορφία)

- Να αλλάξει; (Η μονομερής παροχή γνώσης, η επιλογή στους τομείς εκπαίδευσης, περισσότερο συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας)

- Πως μπορούμε να δράσουμε; (Δικτύωση με συγγενείς φορείς, Έρευνες για κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή, σύνταξη επιστολών προς υπουργεία, ΜΜΕ, η μεταφυσική στα σχολεία)

- Δημιουργικές προτάσεις κάθε είδους ( Καταιγισμός ιδεών)

2)Σύνθεση

1)Σύνταξη ενός πρώτου πορίσματος σχετικά με τη λειτουργία της ομάδας, και τους στόχους της:

Τονίσθηκαν, μεταξύ άλλων, σημεία όπως η ανάγκη έκφρασης της διαφορετικότητας, καθώς και της χρήσης ενεργητικών ομαδικών μεθόδων εκπαίδευσης, η αποφυγή της βίας, του φόβου και της πιεστικότητας, η αυτογνωσία σαν μάθημα, τα προβλήματα της αξιολόγησης, η ανάγκη βαθύτερης αναμόρφωσης σε πολλά επίπεδα και η δυσκολία του εγχειρήματος.

Εντοπίσθηκαν τα εξής σημεία δράσης και πιθανοί τρόποι:

-Η δημιουργία προγράμματος εκπαίδευσης γονέων

-Η εκπαίδευση εκπαιδευτών

-Η χρήση συμμετοχικών μεθόδων στη διδασκαλία

-Η παιδεία για όλους και η δια βίου μάθηση

-Εύρεση πόρων χρηματοδότησης

-Επαφές με ιθύνοντες, υπουργεία κ.λ.π.

-Διαφήμιση- πανό κ.ά.

-Πιθανή δημιουργία σταθμού (ΜΜΕ), και γενικά θέμα δημοσιότητας

-Το ενδεχόμενο δημιουργίας δικτυακού τόπου με δραστηριότητας σχετικές με τα θέματα δράσης για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση και άνοιγμα της ομάδας.

-Σαφής και λιτός σχεδιασμός, οργάνωση και τρόπος εκτέλεσης των στόχων (αρχικά να επιλεχθούν 2-3 πρώτοι στόχοι προς επεξεργασία

-Επικοινωνία με τακτικές συναντήσεις, ηλ. ταχυδρομείο, ταχυδρομείο, τηλέφωνα).

2)Τόπος συναντήσεων το Παν διδακτήριο, αλλά εκφράστηκε η επιθυμία για σημείο συνάντησης πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Μήπως υπάρχει κάποιος πιθανόν διαθέσιμος χώρος για το θέμα αυτό;

Δ. Επίλογος (5λεπτά)

1)Καθορισμός ημερομηνίας επόμενης συνάντησης

η θεματολογία της επόμενης συνάντησης για το Σεπτέμβρη:

-Καθορισμός του τρόπου εσωτερικής λειτουργίας, αποφάσεων και συντονισμού της ομάδας,

-Σχέδιο προγραμματισμού δράσης (μικρο- και μακρο- πρόθεσμα) και επικοινωνίας,

-Πρώτα 2-3 θέματα προς επεξεργασία,

-Ανάληψη υπευθυνοτήτων

2)Αποχαιρετισμός, ευχαριστίες
Ευχαριστίες

Πολλές ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές αυτής της πολύ επιτυχημένης εκδήλωσης και ιδιαίτερα :

Στον Κώστα για τον όμορφο και φροντισμένο χώρο

Στον Γιώργο και την Ομάδα του για την αγάπη και την φαντασία που έβαλαν στην προετοιμασία του φαγητού και για το ( αναμενόμενα) υπέροχο αποτέλεσμα. Τον ευχαριστούμε επίσης και για την παραχώρηση του εξαιρετικού φωτογραφικού υλικού.

Στον Θοδωρή που φρόντισε για τα οργανωτικά-λογιστικά

Στην Ελένη που συντόνισε με γλύκα, αλλά και πυγμή την ημέρα.

Στην Τεό που μας έφερε την όμορφη ταινία που έκλεισε την ημέρα μας.

Σε όλους όσους μίλησαν, και απάντησαν τις ερωτήσεις του κοινού.

Και φυσικά ευχαριστούμε όλους τους φίλους της Κίνησης που μας τίμησαν με την ενεργό παρουσίας τους.

Υ.Γ. Πλήρες φωτογραφικό ρεπορτάζ από την Ημέρα Ενότητας, μπορείτε να δείτε στη σελίδα της Κίνησης στο Facebook (Kinisi Omadon).