IΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


Η "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση" αποτελείται από ομάδες που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, ενώ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν τους κάτωθι σκοπούς :
1. Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει κανείς ελεύθερα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του.
2. Την αλληλογνωριμία των ατόμων που διαπνέονται από μεταφυσικές ανησυχίες.
3. Την κατάκτηση του σεβασμού στις διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των ερευνητών.
4. Την ορθή πληροφόρηση του κοινού για τις μεταφυσικές έννοιες και πρακτικές.
5. Την ανάπτυξη, μέσω της φιλοσοφικής πρακτικής, των ανθρωπίνων αρετών και σχέσεων
6.Την συμπαράσταση στον συνάνθρωπο και την βελτίωση των συνθηκών ζωής σε όλο τον πλανήτη.


FOUNDING DECLARATION


FOUNDING DECLARATION OF THE “MOVEMENT OF PHILOSOPHICAL AND METAPHYSICAL GROUPS FOR FREE SPIRITUAL EXPRESSION” (M.P.M.G.F.S.E.)


The Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression consists of groups that maintain their independence
while joining forces to achieve the following aims:
1. To protect the right of expressing their views and beliefs freely.

2. To meet and maintain connection with other people concerned with metaphysical questions.
3. To establish respect to the differing perceptions among researchers.

4. To disseminate correct information to the public (provide education to the public) regarding metaphysical concepts and practices.


5. To develop via the philosophical practice, of both the human virtues and relationships.

6. To express solidarity to other humans and to improve their living conditions around the world.Προς όλες τις Φιλοσοφικές και Μεταφυσικές ΟμάδεςΑγαπητοί φίλοι,
Είναι κοινή διαπίστωση στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι με φιλοσοφικές και μεταφυσικές ανησυχίες, στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, αναζητούν να βρούν το νόημα που η καθημερινότητα τους έχει στερήσει. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ατόμων (κυρίως νέοι) να αναζητούν και να ακολουθούν διάφορα πνευματικά μονοπάτια και ομάδες που τα μέλη τους έχουν ως σκοπό την αυτοβελτίωση αλλά και την επικοινωνία και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μακριά από κάθε προκατάληψη φυλής, χρώματος και θρησκείας. Στοχεύουν επί πλέον στην ανάπτυξη των πνευματικών αξιών, όπως αυτές δόθηκαν από αγίους, μύστες και φιλοσόφους μέσα στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας, για την ευδαιμονία ολόκληρου του πλανήτη.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Ομάδες σκεπτόμενων ανθρώπων, που χωρίς καμιά απολύτως πρόθεση ατομικής προβολής ή συμφέροντος, εργάζονται σιωπηλά και συστηματικά για την ευόδωση του σκοπού αυτού. Στην ανιδιοτελή προσπάθειά τους όμως αυτή, συχνά συναντούν εμπόδια από έλλειψη κατανόησης, από άγνοια, αλλά και από μια διάθεση περιθωριοποίησης και ένταξής τους στην ίδια μοίρα με αντικοινωνικές ομάδες ατόμων που υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Η ανάγκη να υπάρξει ορθή πληροφόρηση έγινε αφορμή από τον Δεκέμβριο του 1995, αντιπρόσωποι από 25 μέχρι σήμερα τέτοιες ομάδες να συνασπιστούν με τήν ονομασία "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για την Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση". Άμεσοι στόχοι η ανταλλαγή απόψεων και η οργάνωση προς το τέλος του 1996 ενός ανοικτού Συμποσίου, σε κεντρική αίθουσα διαλέξεων της Αθήνας, με θέμα : "Πνευματική Αναζήτηση στο Κατώφλι της Τρίτης Χιλιετίας". Το Συνέδριο αυτό, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να προηγηθούν και να ακολουθήσουν, στοχεύουν να καταστήσουν γνωστή την ύπαρξη και το έργο των φιλοσοφικών και μεταφυσικών ομάδων, πέρα από κάθε σκόπιμη ή μη διαστρεύλωση.
Η "Κίνηση" αποτελείται από ομάδες εργασίας και δεν έχει προεδρείο ή κάποια ιεραρχία, γιατί δεν αποσκοπεί στην προβολή ατόμων ή ομάδων, αλλά στην ισότιμη και ανιδιοτελή υπηρεσία. Θέλει να προσφέρει στο σύγχρονο αναζητητή τη σωστή ενημέρωση, ούτως ώστε, χωρίς φόβο και προκαταλήψη να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το Εσωτερικό Μονοπάτι που ταιριάζει καλύτερα στην ψυχοσύνθεσή του.
Η "Κίνηση" είναι ανοικτή σε κάθε άτομο ή ομάδα ανθρώπων που συμμερίζονται αυτή τη νοοτροπία και αρνούνται την προπαγάντα, τον προσηλυτισμό και τη φανατική μισαλλοδοξία. Στις εργασίες της "Κίνησης" κανείς δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν για τίποτα. Όλες οι θέσεις, οι πίστεις και οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να φιλοσοφεί, να πιστεύει και να εκφράζεται όπως εκείνος νομίζει και απαιτεί το δικαίωμά του αυτό να μην το παραβιάζει κανείς. Απαιτεί τον σεβασμό και να μη γίνεται στόχος κακόβουλης και συκοφαντικής κριτικής.
Οι συμμετέχοντες στην "Κίνηση" πιστεύουν στην ανάγκη κοινής δράσης και υπεύθυνης συμμετοχής στις εξελικτικές διαδικασίες . Ο καθένας προσφέρει, όπου μπορεί και όπως μπορεί για το κοινό καλό.

Αθήνα Νοέμβριος 1996


TO ALL PHILOSOPHICAL AND METAPHISICAL GROUPS


Dear Friends,

In the advent of the third millennium, it is a common realization that increasingly more people with philosophical and metaphysical concerns, in our country as well as worldwide, seek to identify the meaning of life that the daily concerns have deprived them. This trend has resulted in many people (mainly youth) to seek, identify and experience/follow various spiritual paths and groups whose memberships are preoccupied with self improvement, communication with and assistance of other humans, clear of any bias based on race, colour and religion. Further, these groups aim at the development of spiritual values, as given by saints, mystics and philosophers in the long history of humanity, for the prosperity of the entire planet.

In Greece today, there are many groups of thoughtful people who silently work systematically for the success of this goal, without any personal intention of individual gain or personal distinction. However their unconditional efforts are often hampered by the lack of understanding because of ignorance as well as because of the disposition of certain people to marginalize them and integrate them or put them on the same level with antisocial groups that exist and will always exist in all human societies.

In December 1995, the need for accurate information has inspired representatives of 25 groups to form a coalition with the name “Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression”. The aims of this coalition were to facilitate view exchange and to organize an open symposium towards the end of 1996. The symposium was on the theme of "Spiritual Search in the third millennium" and it was staged in a lecture hall in central Athens. This symposium and other events planned to precede and follow it, aimed to publicize the existence and work of the Philosophical and Metaphysical groups, without any deliberate or otherwise misrepresentation.

The "Movement" consists of working groups and has no executives or some form of hierarchy because it does not intend the promotion of individuals or groups, but the provision of equal value work and unconditional service. It intends to provide the modern seeker the right information so that he can choose freely the spiritual path best suited to his psyche, without fear and prejudice.

The "Movement" is open to any individual or group of people who share this culture and refuse propaganda in proselytism and fanatical intolerance. In the working of the "Movement" nobody is trying to convince anyone about anything. All positions, beliefs and opinions are respected. Someone is free to philosophize, to believe, to express his thoughts and he is entitled that his right is not to be violated. He demands respect and not to be targeted maliciously as well as to suffer slanderous criticism.

Participants in the "Movement" believe in the need for collective action and responsible participation in the administrative proceedings. Everyone provides what he may and what he is able to for the common good.

Athens, November 1996


Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Ομιλία στο 2ο Συμπόσιο Βορείου Ελλάδος

Γνωρίζουμε ότι Πνευματικότητα είναι η προσέγγιση στην Πνευματική μας φύση και η σταδιακή ταυτοποίηση μας με την Πνευματική ύπαρξη της οποίας αποτελούμε υλοποίηση. Αυτή η προσέγγιση ονομάζεται Πνευματική ανάπτυξη και διαμορφώνεται από την διεύρυνση της Συνειδητότητας η οποία συντελείται με την Μάθηση δηλαδή την απόκτηση Γνώσης. Η Γνώση είναι συνάρτηση της σωστής αξιολόγησης των Βιωματικών εμπειριών στις οποίες συμμετέχουμε χρησιμοποιώντας την Ελεύθερη Βούληση μας. Η επιλογή των δράσεων και αντιδράσεων τις οποίες αποφασίζουμε ελεύθερα αλλά και υπεύθυνα, εξαρτάται από τις συναισθηματικές προκλήσεις τις οποίες αισθανόμαστε κατά την διάρκεια της αντιμετώπισης των Βιωματικών εμπειριών.

Είναι αποδεδειγμένο ότι όταν οι συναισθηματικές προκλήσεις είναι ευχάριστες τότε αρκούμεθα στην προσπάθεια της συντήρησης των συνθηκών οι οποίες μας τις δημιουργούν. Επομένως, δεν επιδιώκουμε «αλλαγή» βάσει της οποίας μπορούμε να μάθουμε αλλά αντιθέτως επιδιώκουμε διαιώνιση των συνθηκών οι οποίες τις προκαλούν. Αντιθέτως όταν τα συναισθήματα είναι δυσάρεστα νοιώθουμε την επιτακτική ανάγκη να βγάλουμε αποφάσεις και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές για να μην υποφέρουμε. Γενικά η λέξη «Κρίση» έχει ταυτιστεί με αρνητικές συνθήκες οι οποίες μας κάνουν να υποφέρουμε αλλά ταυτόχρονα μας οδηγούν στην αξιολόγηση των Βιωματικών συνθηκών και στην λήψη αποφάσεων. Επομένως, η εμφάνιση της λέξης «Κρίση» σε μια πρόταση υπονοεί αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, μια σχετική ανάλυση μπορεί να εμφανίσει ενδιαφέρουσες εννοιολογικές διαφοροποιήσεις.

Κατ’ αρχάς η «Κρίση» αναφέρεται τόσο σε θέματα που αφορούν συλλογικές καταστάσεις όσο και σε απόλυτα προσωπικά ζητήματα. Η τελευταία παγκόσμια οικονομική κρίση εμφανίσθηκε στο τέλος του 2007 και συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμιο οικονομική κατάσταση έως σήμερα. Όλοι θυμόμαστε τα φαινόμενα της ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία μας οδήγησαν σ΄ αυτήν. Γίναμε μάρτυρες στην αλματώδη άνοδο της τιμής του βαρελιού πετρελαίου που πλησίασε τα $200 δολάρια, με αφορμή την υποτιθέμενη έλλειψη ικανοποιητικών κοιτασμάτων καυσίμων για να εξυπηρετηθεί η παγκόσμιος οικονομία. Παρακολουθήσαμε με έκπληξη το χρηματοπιστωτικό σύστημα των προηγμένων χωρών να εμπορεύεται χρέος ως επένδυση, τα γνωστά τοξικά ομόλογα. Τέλος είδαμε τον πάρα πολύ εύκολο δανεισμό χρημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα σε ανθρώπους χωρίς την απαιτούμενη ικανότητα να τα πληρώσουν το οποίο οδήγησε στην υπερχρέωση των νοικοκυριών σε τέτοιο βαθμό ώστε μία απλή αύξηση των επιτοκίων αποδείχθηκε ικανή να οδηγήσει στην απώλεια των σπιτιών τους. Η αλυσιδωτή αντίδραση αυτών των γεγονότων κατέληξε στο ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ως ένα φαινόμενο χρηματοπιστωτικής αδυναμίας. Στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο συνέβη είναι ότι τα χρήματα παγκοσμίως έφυγαν από την κατοχή των πολλών και συγκεντρώθηκαν στα χέρια των λίγων οι οποίοι ήταν στις κατάλληλες θέσεις για να εκμεταλλευτούν την οικονομική συγκυρία. Βλέπουμε λοιπόν ότι δοθείσης της οικονομικής κατάστασης εκείνη την εποχή (δηλαδή … το ισχύον σενάριο), η ανθρώπινη απληστία οδήγησε την παγκόσμιο οικονομία σε μία κατάσταση κρίσης η οποία απειλεί την ισορροπία σ’ ολόκληρο τον πλανήτη και καθιστά ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας δυστυχές.

Βεβαίως μία κρίση εμφανίζεται συχνά και σε προσωπικό επίπεδο. Ένα συνηθισμένο φαινόμενο που εύκολα εξελίσσεται σε κρίση είναι και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ανεκπλήρωτοι και πολύ δυστυχείς γιατί επιδιώκουν την πλήρωση με την επαφή άλλων ανθρώπων οι οποίοι όμως δεν ανταποκρίνονται θετικά στην επιθυμία τους, συχνά γιατί και αυτοί έχουν παρεμφερείς δυσκολίες. Σ’ αυτήν την περίπτωση και οι δύο αναζητούν επαφή με άλλους οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην προτίμηση τους. Και εδώ λοιπόν έχουμε το φαινόμενο κρίσης που δημιουργείτε από ψυχολογικούς λόγους και βασίζεται σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σημειώνουμε λοιπόν ότι η κρίση οδηγεί σε καταστάσεις όπου τα συναισθήματα είναι οδυνηρά και καλούν τον άνθρωπο να αναλογισθεί τις ευθύνες του να καταλάβει βαθύτερα τον εαυτό του και να οδηγηθεί σε αποφάσεις που θα τον οδηγήσουν σε περισσότερο ρεαλιστικές προσδοκίες και στην απόκτηση ωριμότητας. Αυτή η «μάθηση του ποιος είναι κάποιος από πλευράς προσδοκιών προϋποθέτει μία νοητική διεργασία η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν ο πρωταγωνιστής αναλύσει ψύχραιμα όλη την βιωματική εμπειρία και αξιολογήσει το συγκεκριμένο σενάριο ώστε να βγάλει τα κατάλληλα συμπεράσματα σχετικά με το τι θέλει να επιτύχει και το τι μπορεί να αποκτήσει. Η αξιολόγηση όλων αυτών των παραγόντων θα τον οδηγήσει σε μια χρυσή τομή μεταξύ αυτών των αντικρουόμενων στόχων, την οποία εφόσον συνειδητοποιήσουμε και αποδεχτούμε γίνεται μέρος του συναισθηματικού εαυτού μας και αντικατοπτρίζει μία περισσότερο ανεπτυγμένη Συνειδητότητα. Δηλαδή καταλήγει στην εμπέδωση μιας εμπειρίας που μας διδάσκει ποιοι πραγματικά είμαστε ώστε να προσεγγίσουμε τον στόχο μας που είναι η προσέγγιση της συγκεκριμένης πνευματικής ύπαρξης η οποία μας υλοποιεί.

Γιατί, δεν έχει σημασία ούτε το τι σκεπτόμαστε, ούτε το τι θέλουμε, ούτε το τι λέμε, αλλά το τι γνωρίζουμε με Βιωματική Εμπειρία. Γιατί η «Γνώση» είναι εκείνη που σχηματοποιεί την Συνειδητότητα μας και αντανακλά στην έκφραση του Συναισθηματικού μας σώματος το οποίο μας αντιπροσωπεύει. Άλλωστε, το Συναισθηματικό μας σώμα είναι εκείνο στο οποίο βασίζεται ο παγκόσμιος νόμος «Τα όμοια έλκουν τα όμοια» στον οποίο βασίζεται η δυναμική σχηματοποίηση όλων των σεναρίων στα οποία συμμετέχουμε χρησιμοποιώντας την «Ελεύθερη βούληση» μας ώστε να διευρύνουμε την Συνειδητότητα μας και να μάθουμε.

Βεβαίως, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί… τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε την ανθρωπότητα, εφόσον ζούμε σε ένα περιβάλλον στο οποίο η πλειονότητα χαρακτηρίζεται από άτομα χαμηλής Συνειδητότητας όπως γίνεται εμφανές από τα συναισθήματα αβεβαιότητας, απληστίας, προσπάθειας εκμετάλλευσης των άλλων και άκρατης φιλοδοξίας τα οποία τα χαρακτηρίζουν; Εκείνο το οποίο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε … είναι να επικεντρωθούμε στις προσωπικές μας Βιωματικές εμπειρίες και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την πνευματική μας φύση διευρύνοντας την Συνειδητότητα μας. Όταν εμείς βελτιωνόμαστε ως άτομα, τότε επηρεάζουμε και τις πάμπολλες Συλλογικές Συνειδητότητες στις οποίες συμμετέχουμε και επηρεάζουμε τόσο με το παράδειγμα μας όσο και με την παρουσία μας. Αυτή η ατομική συνεισφορά καταλήγει στην δημιουργία «Κριτικών Συλλογικών μαζών» οι οποίες με την σειρά τους αλλάζουν δυναμικά τις «Κρίσεις» οι οποίες δοκιμάζουν τις ευρύτερες κοινωνικές μάζες και επομένως βελτιώνουν τον «Κόσμο».

Βλέπουμε λοιπόν ότι η κρίση ουσιαστικά είναι ένα «Θείο Δώρο» βάσει του οποίου εάν το λάβουμε υπ’ όψη μπορούμε να οδηγηθούμε σε εμβάθυνση του ποιοι είμαστε πραγματικά δηλαδή στην προσέγγιση της Πνευματικής μας φύσης.

Στέφανος Τσιρίκος

Πνευματική και Μεταφυσική ΑναζήτησηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου