IΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


Η "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση" αποτελείται από ομάδες που διατηρούν την ανεξαρτησία τους, ενώ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν τους κάτωθι σκοπούς :
1. Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει κανείς ελεύθερα τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του.
2. Την αλληλογνωριμία των ατόμων που διαπνέονται από μεταφυσικές ανησυχίες.
3. Την κατάκτηση του σεβασμού στις διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των ερευνητών.
4. Την ορθή πληροφόρηση του κοινού για τις μεταφυσικές έννοιες και πρακτικές.
5. Την ανάπτυξη, μέσω της φιλοσοφικής πρακτικής, των ανθρωπίνων αρετών και σχέσεων
6.Την συμπαράσταση στον συνάνθρωπο και την βελτίωση των συνθηκών ζωής σε όλο τον πλανήτη.


FOUNDING DECLARATION


FOUNDING DECLARATION OF THE “MOVEMENT OF PHILOSOPHICAL AND METAPHYSICAL GROUPS FOR FREE SPIRITUAL EXPRESSION” (M.P.M.G.F.S.E.)


The Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression consists of groups that maintain their independence
while joining forces to achieve the following aims:
1. To protect the right of expressing their views and beliefs freely.

2. To meet and maintain connection with other people concerned with metaphysical questions.
3. To establish respect to the differing perceptions among researchers.

4. To disseminate correct information to the public (provide education to the public) regarding metaphysical concepts and practices.


5. To develop via the philosophical practice, of both the human virtues and relationships.

6. To express solidarity to other humans and to improve their living conditions around the world.Προς όλες τις Φιλοσοφικές και Μεταφυσικές ΟμάδεςΑγαπητοί φίλοι,
Είναι κοινή διαπίστωση στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι με φιλοσοφικές και μεταφυσικές ανησυχίες, στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, αναζητούν να βρούν το νόημα που η καθημερινότητα τους έχει στερήσει. Η τάση αυτή έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ατόμων (κυρίως νέοι) να αναζητούν και να ακολουθούν διάφορα πνευματικά μονοπάτια και ομάδες που τα μέλη τους έχουν ως σκοπό την αυτοβελτίωση αλλά και την επικοινωνία και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, μακριά από κάθε προκατάληψη φυλής, χρώματος και θρησκείας. Στοχεύουν επί πλέον στην ανάπτυξη των πνευματικών αξιών, όπως αυτές δόθηκαν από αγίους, μύστες και φιλοσόφους μέσα στη μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας, για την ευδαιμονία ολόκληρου του πλανήτη.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές Ομάδες σκεπτόμενων ανθρώπων, που χωρίς καμιά απολύτως πρόθεση ατομικής προβολής ή συμφέροντος, εργάζονται σιωπηλά και συστηματικά για την ευόδωση του σκοπού αυτού. Στην ανιδιοτελή προσπάθειά τους όμως αυτή, συχνά συναντούν εμπόδια από έλλειψη κατανόησης, από άγνοια, αλλά και από μια διάθεση περιθωριοποίησης και ένταξής τους στην ίδια μοίρα με αντικοινωνικές ομάδες ατόμων που υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες.
Η ανάγκη να υπάρξει ορθή πληροφόρηση έγινε αφορμή από τον Δεκέμβριο του 1995, αντιπρόσωποι από 25 μέχρι σήμερα τέτοιες ομάδες να συνασπιστούν με τήν ονομασία "Κίνηση Φιλοσοφικών και Μεταφυσικών Ομάδων για την Ελεύθερη Πνευματική Έκφραση". Άμεσοι στόχοι η ανταλλαγή απόψεων και η οργάνωση προς το τέλος του 1996 ενός ανοικτού Συμποσίου, σε κεντρική αίθουσα διαλέξεων της Αθήνας, με θέμα : "Πνευματική Αναζήτηση στο Κατώφλι της Τρίτης Χιλιετίας". Το Συνέδριο αυτό, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται να προηγηθούν και να ακολουθήσουν, στοχεύουν να καταστήσουν γνωστή την ύπαρξη και το έργο των φιλοσοφικών και μεταφυσικών ομάδων, πέρα από κάθε σκόπιμη ή μη διαστρεύλωση.
Η "Κίνηση" αποτελείται από ομάδες εργασίας και δεν έχει προεδρείο ή κάποια ιεραρχία, γιατί δεν αποσκοπεί στην προβολή ατόμων ή ομάδων, αλλά στην ισότιμη και ανιδιοτελή υπηρεσία. Θέλει να προσφέρει στο σύγχρονο αναζητητή τη σωστή ενημέρωση, ούτως ώστε, χωρίς φόβο και προκαταλήψη να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το Εσωτερικό Μονοπάτι που ταιριάζει καλύτερα στην ψυχοσύνθεσή του.
Η "Κίνηση" είναι ανοικτή σε κάθε άτομο ή ομάδα ανθρώπων που συμμερίζονται αυτή τη νοοτροπία και αρνούνται την προπαγάντα, τον προσηλυτισμό και τη φανατική μισαλλοδοξία. Στις εργασίες της "Κίνησης" κανείς δεν προσπαθεί να πείσει κανέναν για τίποτα. Όλες οι θέσεις, οι πίστεις και οι απόψεις είναι σεβαστές. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να φιλοσοφεί, να πιστεύει και να εκφράζεται όπως εκείνος νομίζει και απαιτεί το δικαίωμά του αυτό να μην το παραβιάζει κανείς. Απαιτεί τον σεβασμό και να μη γίνεται στόχος κακόβουλης και συκοφαντικής κριτικής.
Οι συμμετέχοντες στην "Κίνηση" πιστεύουν στην ανάγκη κοινής δράσης και υπεύθυνης συμμετοχής στις εξελικτικές διαδικασίες . Ο καθένας προσφέρει, όπου μπορεί και όπως μπορεί για το κοινό καλό.

Αθήνα Νοέμβριος 1996


TO ALL PHILOSOPHICAL AND METAPHISICAL GROUPS


Dear Friends,

In the advent of the third millennium, it is a common realization that increasingly more people with philosophical and metaphysical concerns, in our country as well as worldwide, seek to identify the meaning of life that the daily concerns have deprived them. This trend has resulted in many people (mainly youth) to seek, identify and experience/follow various spiritual paths and groups whose memberships are preoccupied with self improvement, communication with and assistance of other humans, clear of any bias based on race, colour and religion. Further, these groups aim at the development of spiritual values, as given by saints, mystics and philosophers in the long history of humanity, for the prosperity of the entire planet.

In Greece today, there are many groups of thoughtful people who silently work systematically for the success of this goal, without any personal intention of individual gain or personal distinction. However their unconditional efforts are often hampered by the lack of understanding because of ignorance as well as because of the disposition of certain people to marginalize them and integrate them or put them on the same level with antisocial groups that exist and will always exist in all human societies.

In December 1995, the need for accurate information has inspired representatives of 25 groups to form a coalition with the name “Movement of Philosophical and Metaphysical Groups for Free Spiritual Expression”. The aims of this coalition were to facilitate view exchange and to organize an open symposium towards the end of 1996. The symposium was on the theme of "Spiritual Search in the third millennium" and it was staged in a lecture hall in central Athens. This symposium and other events planned to precede and follow it, aimed to publicize the existence and work of the Philosophical and Metaphysical groups, without any deliberate or otherwise misrepresentation.

The "Movement" consists of working groups and has no executives or some form of hierarchy because it does not intend the promotion of individuals or groups, but the provision of equal value work and unconditional service. It intends to provide the modern seeker the right information so that he can choose freely the spiritual path best suited to his psyche, without fear and prejudice.

The "Movement" is open to any individual or group of people who share this culture and refuse propaganda in proselytism and fanatical intolerance. In the working of the "Movement" nobody is trying to convince anyone about anything. All positions, beliefs and opinions are respected. Someone is free to philosophize, to believe, to express his thoughts and he is entitled that his right is not to be violated. He demands respect and not to be targeted maliciously as well as to suffer slanderous criticism.

Participants in the "Movement" believe in the need for collective action and responsible participation in the administrative proceedings. Everyone provides what he may and what he is able to for the common good.

Athens, November 1996


Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Από την Κρίση στην ΕυημερίαΟμιλία στο 2ο Συμπόσιο Βορείου Ελλάδος


Τι είναι κρίση;
Η παρατεταμένη διαταραχή της ισορροπίας, της αρμονίας.
Από που προέρχεται;
Είναι το αποτέλεσμα μιας λανθασμένης για την περίπτωση στάσης, αντίληψης και κατά συνέπεια δράσης.
Η στάση, η αντίληψη, είναι το σύνολο των σκέψεων-συναισθημάτων-δονήσεων και τελικά πράξεων ενός ατόμου ή ενός συνόλου ατόμων. Είναι δηλαδή ένα είδος συνείδησης, πίστης ή δυναμικής δημιουργικής δόνησης, που υλοποιεί την πραγματικότητά μας.
Η πραγματικότητά μας, η εμπειρία της ζωής είναι επομένως δεμένη με την κατάσταση συνείδησης, η αλλιώς αντίληψης, ή πίστης, ή στάσης μας απέναντι στη ζωή. Κάθε στιγμή δημιουργούμε το μέλλον μας, σύμφωνα με το Νόμο του Αιτίου και του Αποτελέσματος.
Τι είναι σωστή και τι λανθασμένη στάση;
Κατά την πνευματική αντίληψη, λάθος στάση είναι το χάσιμο της πορείας, του στόχου, παρεκτροπή από την πνευματική ατραπό, από την έκφραση της τέλειας αρχέτυπης ιδέας, στο άτομο κατά την ανέλιξή του, με την έκφραση των ταλέντων και των ιδιαιτεροτήτων του και το ρόλο που έχει να παίζει μέσα στο Θείο Σχέδιο και σε ευρύ επίπεδο, στην ανθρώπινη κοινωνία κατά το Θείο Σχέδιο έκφρασης, ανέλιξης και επαναφοράς.
Παρεκκλίνουμε δηλαδή από την πορεία μας και σαν αποτέλεσμα της παρέκκλισης, εμφανίζεται η κρίση.
Η κρίση είναι κατά κάποιο τρόπο το καμπανάκι που χτυπάει για να μας υποδείξει ότι κάπου υπάρχει λάθος.
Τι είναι παγκόσμιο; Η συνισταμένη των ατομικών.
Παγκόσμια κρίση είναι επομένως προσωπική κρίση της πλειοψηφίας των ανθρώπων, εκδηλωμένη σε ευρεία κλίμακα.
Ακολουθώντας τις διαβαθμίσεις της σταδιακά, έχουμε παγκόσμια κρίση που αναλύεται περαιτέρω σε:
Κρίση λαών, εθνών, κοινωνικών ομάδων, οικογενειών και τελικά ατόμων.
Έτσι φθάνουμε στο κύτταρο της κρίσης, που είναι η ατομική κρίση, ένα είδος της οποίας είναι και η ασθένεια. (Η ασθένεια είναι προσωπική δυσαρμονία και διαταραχή της ροής ενέργειας στο σώμα μας).
Το άτομο όμως ζει και κινείται μέσα σε ένα μεγάλο σύστημα, το σύστημα της εκδήλωσης του Ενός. Η συστημική έννοια έχει υπεισέλθει σήμερα στις επιστήμες και αναφέρεται στα πάντα σαν μέρη ενός συνόλου, που είναι πολύ περισσότερο από το άθροισμα των μερών του, γιατί τα μέρη αλληλοεπιδρούν και αλληλοενισχύονται ή αλληλοαναιρούνται. Μέσα σε αυτό το γενικό συνονθύλευμα δονήσεων έχουμε ποικιλία τομέων δράσης, δηλαδή ομάδες στάσεων ή δονήσεων με τις διαβαθμίσεις τους, όπου παρατηρούμε να εκδηλώνεται η λεγόμενη παγκόσμια κρίση (κάθε πράξη, ή σκέψη, ή θέμα, ανήκει σε μια συγκεκριμένη δόνηση):
Πολιτική,
Θρησκεία,
Οικονομία- Τεχνολογία- Εργασία,
Περιβάλλον- Φυσικοί Πόροι και Οικολογικό Σύστημα,
Εκπαίδευση- Τέχνες και Πολιτισμός,
Αξίες- Ιδανικά, Διανόηση και
Πνευματική Δράση του ανθρώπου.
Κάθε μια από αυτές τις ομάδες έχει το δικό της εγρηγορός.

Επίσης στο Περιβάλλον έχουμε διαταραχές από φυσικά φαινόμενα, σεισμούς, πλημμύρες, ηφαίστεια κλπ. Οι φυσικές καταστροφές, είναι ανακατατάξεις για τη διατήρηση και επαναφορά της ισορροπίας στο περιβάλλον και είναι απρόσωπες. Αν εμπλέκονται άνθρωποι αυτό είναι αποτέλεσμα της δράσης του νόμου του αιτίου και του αποτελέσματος, που τους αφορά προσωπικά. Γι’ αυτό δεν επιδρούν με τον ίδιο τρόπο σε όλους.
Τέλος έχουμε τις εικονικές, ή μεγαλοποιημένες κρίσεις που έχουν να κάνουν με επηρεασμό της κοινής γνώμης ή διαμόρφωση μαζικής στάσης.
(Εξαιρετικά επικίνδυνες γιατί, διαστρεβλώνοντας ή μεγαλοποιώντας την αλήθεια, μπορεί να αλλάξουν στάσεις και δράσεις ατόμων και τελικά να επηρεάσουν αρνητικά και γρήγορα την πραγματικότητα που οι άνθρωποι αυτοί υλοποιούν. Δυνάμεις των εγρηγορότων).
Ποιος είναι ο ρόλος της κρίσης;
Όπως είπαμε προηγουμένως, κανένας πανικός, η κρίση δεν είναι εχθρός μας, είναι ένας βοηθός, που μας δείχνει ότι πήραμε λάθος δρόμο και πρέπει τώρα να διορθώσουμε την πορεία. Κάθε φορά λοιπόν που εντοπίζουμε κρίση, είναι η ευκαιρία μας για δράση και διόρθωση πορείας. Η ίδια η κρίση είναι και το κουμπί που καθορίζει το είδος της δράσης ώστε να την εξομαλύνουμε.(Ερωτήσεις, παραδείγματα, τι σημαίνει π.χ. φτώχεια, μοναξιά, έλλειψη αγάπης κλπ.;)
Παρατηρώντας την ιστορία βλέπουμε ότι κάθε φορά που χάνουμε το δρόμο, έρχεται η κρίση. Μετά από κάθε μεγάλη κρίση, η ανθρωπότητα αλλάζει πορεία, όπως έγινε μετά τον Μεσαίωνα που ακολούθησε η Αναγέννηση, μετά τους πρώτο και δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο που ακολούθησε το σπάσιμο των κοινωνικών κατεστημένων, η ανασυγκρότηση και η άνθιση των επιστημών και της τεχνολογίας.
Βέβαια, η ιστορία δεν είναι απλά εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι εξέλιξη της σκέψης του ανθρώπινου είδους.
Οι κρίσεις μας βάζουν να κοντοσταθούμε, να δούμε πού στεκόμαστε , ποιος είναι ο ρόλος μας και πού πηγαίνουμε. Ή αναδρομή αυτή γίνεται και στην προσωπική μας ζωή, όπως στη χαρακτηριστική κρίση της ώριμης ηλικίας.
Έτσι δρα ο Νόμος του Αιτίου και του Αποτελέσματος. Μέσα από την ελευθερία επιλογής που έχουμε, καθορίζουμε κάθε στιγμή με τις πράξεις, αλλά και τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τη στάση και την πίστη, με άλλα λόγια με την κατάσταση συνείδησής μας, την πορεία της ζωής μας. Οι δυσαρμονίες που βιώνουμε μας παρέχουν την ώθηση για να κάνουμε τους διορθωτικούς χειρισμούς.
Ας πάρουμε για παράδειγμα την οικονομική κρίση: Οι οικονομικές αξίες δεν αντιπροσωπεύουν τις αληθινές αξίες των πραγμάτων. Η κατανομή του πλούτου, είναι άδικη και δυσανάλογη και βασίζεται στον εγωισμό και την προσωπική φιλοδοξία και όχι στη συνετή ανταμοιβή της προσφοράς υπηρεσίας του κάθε ατόμου, τη δίκαιη κατανομή των θείων δώρων στον πλανήτη και στην ευημερία του συνόλου. Η όλη οργάνωση της παραγωγής, της τεχνολογίας δεν βασίζεται καν σε πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου σαν πολυσύνθετου πνευματικού όντος, αλλά σε μη ιεραρχημένες, σε εικονικές ή σε υποβληθείσες ανάγκες. Σαν αποτέλεσμα, οι φυσικοί πόροι κατασπαταλούνται αλόγιστα και οι άνθρωποι εμπλέκονται στην ακόρεστη υπερκατανάλωση, τρέχοντας πίσω από ένα απατηλό όραμα ευτυχίας, που τους έχει υποβάλλει το σύστημα. Γίνονται συνεχώς φτωχότεροι, η ανεργία ανεβαίνει και οι οικονομίες τινάζονται στον αέρα η μια μετά την άλλη.
Ή ας πούμε η θρησκευτική κρίση: Ο φανατισμός, η απόρριψη του διαφορετικού, και η τυπολατρία έφεραν τους ανθρώπους πολύ μακριά από το όραμα του Ενός, της μιας πηγής ζωής και αγαθών, λες και οι θεία δύναμη είναι τόσοι πολλοί Θεοί όσα και τα μονοπάτια προσέγγισης, ή τα διαφορετικά ονόματα που του έχουν δώσει. Που πήγε η αποδοχή και η άνευ όρων αγάπη στο συνάνθρωπο, που όλες υπαινίσσονται;

Μπορούμε να εξετάσουμε έναν-έναν τους τομείς που αναφέραμε παραπάνω. Θα βρούμε ότι όλοι έχουν έναν κοινό παράγοντα. Η πλειοψηφία των στάσεων των ατόμων έχει παρεκκλίνει από την πνευματική πορεία. Δεν επιδιώκονται, δεν επιβραβεύονται και δεν επιλέγονται οι στάσεις που υποστηρίζουν την πνευματική εξέλιξη του ατόμου, τη δίκαια κατανομή και διακίνηση των αγαθών και του πλούτου, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσεκτική χρήση των φυσικών πόρων, την ειρήνη, την μη βία, την αποδοχή των διαφορετικών ανθρώπων και θρησκειών και γενικά την συνείδηση ενότητας του ανθρώπινου όντος του Όντος… Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που ευθυνόμαστε για αυτό. Όχι κάποιος άλλος έξω από μας!
Τι κάνουμε τώρα; Έχουμε τη δύναμη να το αλλάξουμε αυτό; Πως θα περάσουμε από την κρίση στην ευημερία;
Υπάρχουν δράσεις σε ατομικό και δράσεις σε συλλογικό επίπεδο. Η άμεση δράση είναι η πρώτη, γιατί εκεί έχουμε άμεση πρόσβαση.
Βελτιώνοντας τη στάση και τη δράση μας, δηλαδή τη δόνησή μας ή τη συνείδησή μας μπορούμε σύμφωνα με το νόμο της έλξης να τραβήξουμε εντελώς διαφορετικές ποιότητες και εμπειρίες ζωής, κατ’ αρχήν σε ατομικό επίπεδο. Πως γίνεται;
Υπάρχει ένας Νους, μια δύναμη που μπορούμε να αποκαλέσουμε Θεό ή Συμπαντικό Νου, που περιέχει όλες της ανώτερες και ωραιότερες ποιότητες ζωής, όπως υγεία, δύναμη, σοφία, επιτυχία, ευημερία κλπ. και έχει έδρα μέσα μας. Είμαστε ένα, της ίδιας ουσίας, με την πηγή αυτή. Η δύναμη αυτή φέρνει σε εκδήλωση στο βασίλειο της εμπειρίας κάθε κατάσταση ζωής.
Λειτουργεί όμως μόνο μέσω του πεδίου συνείδησης το οποίο κατακτάμε κάθε δεδομένη στιγμή: Όσο ανώτερο πεδίο συνείδησης φτάνουμε, τόσο ανώτερος βαθμός ευημερίας έρχεται σε έκφραση στη ζωή μας. Όποιος θέλει να αναπνέει υψηλής ποιότητας αέρα που βρίσκεται στα ύψη, δεν φέρνει κάτω τον αέρα, αλλά πάει στα βουνά, αναρριχάται και βάζει τον εαυτό του εκεί όπου βρίσκεται η υψηλή ποιότητα αέρα. Αν θέλουμε ευημερία, ας θέσουμε τους εαυτούς μας συνειδησιακά, στην κατάσταση όπου η συνείδηση ευημερίας εκδηλώνεται. Αν ζούμε συνειδησιακά στο πεδίο της φτώχειας, μόνο φτώχεια θα έλκουμε.
Η συνείδηση ευημερίας συμπεριλαμβάνει όλες τις επιθυμίες μας και θα την φτάσουμε φυσιολογικά καθώς εργαζόμαστε για να ανυψώσουμε τη συνείδησή μας με θετικότερες και δικαιότερες σκέψεις, συναισθήματα και δράσεις. Θα έρθει σαν φυσική συνέπεια και όχι σαν αποτέλεσμα τεχνητής επίδειξης, αλλά σαν αποτέλεσμα της τέλειας εφαρμογής ενός τέλειου νόμου. Υπάρχουν δυνάμεις στο μη ορατό, που εργάζονται και σχηματοποιούν καταστάσεις, που έχουμε δημιουργήσει στη συνείδησή μας.
Ας αγωνιστούμε για την απόκτηση ανώτερων στάσεων ζωής, σκέψεων και συναισθημάτων, ανώτερης συνείδησης, κάνοντας τα δικά μας διαφορετικά οράματα στο δικό μας κομμάτι ζωής. Σήμερα. Τώρα!
Σύντομα θα βρούμε ότι υπάρχουν δεκάδες εκατοντάδες άτομα που μοιράζονται το ίδιο όραμα με μας. Θα αρχίσουμε να έλκουμε και να ελκόμαστε από τα ομοιοδονούμενα εγρηγορότα μας. Έτσι θα δημιουργηθούν πυρήνες και συνεργαζόμενες ομάδες που θα μεγαλώνουν και θα ενώνονται σε κοινή γραμμή στάσεων και δράσεων.
Σύμφωνα με τη θεωρία του κρίσιμου πλήθους, ένας συγκριτικά μικρός αριθμός ατόμων, μπορεί να επιφέρει την παγκόσμια αλλαγή.

Τεό Βράτολη-Βολχάουπτ


Βιβλιογραφία:
Dr Ruth Hurley, Μετάφραση Βράτολη-Βολχάουπτ Τεό-Βάσω Σιούφα, 2007, Κολλέγιο Μεταφυσικών Επιστημών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου